Det här är ett avsnitt i en webbkurs om databaser som finns fritt tillgänglig på adressen http://www.databasteknik.se/webbkursen/. Senaste ändring: 18 juli 2005.

Av Thomas Padron-McCarthy. Copyright, alla rättigheter reserverade, osv. Skicka gärna kommentarer till webbkursen@databasteknik.se.

Översättning från ER-modellen till relationsmodellen

Det här avsnittet handlar om hur man översätter ett ER-diagram till tabeller, som det går att stoppa in i en relationsdatabashanterare.

Det kan vara bra att läsa kursavsnittet om ER-modellering först, och kanske också avsnittet om relationsmodellen.

Kort kokbok

Vi börjar med en kort sammanställning om vad vi ska göra. I de följande styckena går vi sen igenom dessa steg lite mer i detalj, med exempel. Det är tio steg för ER-modellen, plus ett elfte steg för att hantera den utvidgade ER-modellens arvshierarkier.
 1. Varje vanlig entitetstyp blir en tabell. Vanliga attribut blir kolumner i tabellen.
 2. Varje 1:N-sambandstyp blir ett referensattribut i "många"-entitetstypens tabell.
 3. Varje 1:1-sambandstyp blir ett referensattribut i den ena entitetstypens tabell.
 4. Varje N:M-sambandstyp blir en egen tabell.
 5. Varje flervägssambandstyp blir en egen tabell.
 6. Attribut på sambandstyper blir kolumner. För 1:1- och 1:N-sambandstyper i samma tabell som den med referensattributet, och för N:M-sambandstyper i den särskilda sambandstabellen.
 7. Varje svag entitetstyp blir en tabell. Primärnyckeln består av den svaga entitetstypens partiella nyckel, kombinerad med den identifierande entitetstypens primärnyckel.
 8. Sammansatta attribut behandlas som om de bara bestod av delarna.
 9. Varje flervärt attribut blir en egen tabell. Primärnyckeln består av entitetstypens primärnyckel, kombinerad med det flervärda attributet.
 10. Härledda attribut ignoreras.
 11. Arv i EER-modellen representeras genom att varje subklass får en egen tabell, som har samma primärnyckel som superklassen, plus subklassens extra kolumner.

Steg 1: Vanliga entitetstyper

Jättelätt! Varje vanlig entitetstyp blir en tabell, med samma namn som entitetstypen. Vanliga attribut blir kolumner i tabellen. Exempel:

En vanlig entitetstyp

Översättning, med några inlagda exempel på hur data kan komma att se ut:

Person

Nummer Namn Telefon
17 Hjalmar 174590
4711 Hulda 019-94639
42 Hjalmar 070-7347013

Entitetstypens nyckel blir primärnyckel i tabellen. Om det finns flera kandidatnycklar, så väljer man en av dem som primärnyckel. Välj i så fall hellre en numerisk nyckel än ett strängfält, för tänk på att andra tabeller kanske ska ha referensattribut till primärnyckeln i den här tabellen.

Egentligen ska det alltid finnas en nyckel angiven för varje vanlig entitetstyp i ER-diagrammet, men om vi glömt nyckeln (till exempel för ett samband som objektifierats) så måste vi hitta på en nu. Ett enkelt löpnummer i form av ett heltal brukar fungera bra.

Steg 2: 1:N-sambandstyper

Också jättelätt! Varje 1:N-sambandstyp blir ett referensattribut i "många"-entitetstypens tabell.

En 1:N-sambandstyp

De två entitetstyperna blir förstås två tabeller. Äger-sambandstypen blir ett referensattribut i Bil-tabellen:

Person
Nummer Namn Telefon
17 Hjalmar 174590
4711 Hulda 019-94639
42 Hjalmar 070-7347013
  Bil
Nummer Modell Ägare
RFN540 Renault Scénic 42
SQL123 Volvo 245 42
DBA456 Mercedes A-klass 4711
ECA911 BMW Z3 null

BMW-bilen har ingen ägare, så det står null i kolumnen Ägare. (Den bara står där och väntar på att någon ska hitta den!) ER-diagrammet säger inget om att alla bilar måste ha en ägare. Om Bil hade varit markerat som fullständigt deltagande, alltså med ett dubbelstreck till Äger-sambandet, så kan vi lägga på integritetsvillkoret not null när vi skapar tabellen.

Steg 3: 1:1-sambandstyper

Varje 1:1-sambandstyp blir ett referensattribut i den ena entitetstypens tabell. Ibland kan man slå ihop tabellerna.

Det finns alltså tre olika sätt att göra översättningen:

En 1:1-sambandstyp

De två entitetstyperna blir förstås två tabeller. Sen ska vi översätta Har-sambandstypen, och vi börjar med ett första, rättframt, försök:

Person
Nummer Namn Telefon Näsa
17 Hjalmar 174590 1
4711 Hulda 019-94639 2
42 Hjalmar 070-7347013 null
  Näsa
Nummer Längd
1 5 cm
2 14 cm

Sambandstypen Har blir attributet Näsa i Person-tabellen. Som vi ser har den ene Hjalmar (person 17) en ganska normal näsa, medan Hulda har en ovanligt lång näsa. Den andre Hjalmar (person nummer 42) har ingen näsa alls. Den stackarn.

Men förmodligen (gissar vi) finns det fler personer i databasen som inte har någon näsa, än det finns lösa näsor utan personer. Därför är det kanske bättre att placera referensattributet i den andra tabellen. Dels slipper vi en del null-värden, och dels känns det (åtminstone för den som hållit på en del med databasdesign) naturligare att näsan refererar till den person den hör till:

Person
Nummer Namn Telefon
17 Hjalmar 174590
4711 Hulda 019-94639
42 Hjalmar 070-7347013
  Näsa
Nummer Längd SitterPå
1 5 cm 17
2 14 cm 4711

Man vill helst undvika null-värden. Om den ena entitetstypen har fullständigt deltagande, dvs är ansluten med ett dubbelstreck till sambandstypen, så bör man placera referensattributet på den sidan. I annat fall bör man välja den entitetstyp som har störst ("mest fullständigt") deltagande, i det här fallet alltså Näsa.

Ett tredje sätt är att slå ihop tabellerna. I så fall bör bör (åtminstone nästan) alla personer ha näsor, och (åtminstone nästan) alla näsor ha personer, annars blir det en massa null-värden.

Person

Nummer Namn Telefon Näsnummer Näslängd
17 Hjalmar 174590 1 5 cm
4711 Hulda 019-94639 2 14 cm
42 Hjalmar 070-7347013 null null

Alla tre översättningarna fungerar, men i det här exemplet skulle jag förmodligen välja mittenalternativet, alltså att ha ett referensattribut SitterPå i tabellen Näsa.

Steg 4: N:M-sambandstyper

Varje N:M-sambandstyp blir en egen tabell.

En N:M-sambandstyp

De två entitetstyperna blir förstås två tabeller. Äger-sambandstypen blir en "mellantabell" som kopplar ihop dem:

Person
Nummer Namn Telefon
17 Hjalmar 174590
4711 Hulda 019-94639
42 Hjalmar 070-7347013
  Äger
Person Hus
17 1
17 2
17 3
4711 3
  Hus
Nummer Färg
1 Rött med vita knutar
2 Rött med vita knutar
3 Rött med vita knutar
4 Chockpistage

Tabellen Äger har en primärnyckel som består av både Person och Hus. Dessutom är Person referensattribut till tabellen Person, och Hus är referensattribut till tabellen Hus.

Person 42 äger inget hus, och hus 4 har ingen ägare. Hus 3 ägs gemensamt av två personer.

Tekniken med en mellantabell kan användas också när man översätter 1:1-samband och 1:N-samband. Det kan vara bra till exempel om deltagandet är väldigt lågt på båda sidor om sambandstypen, så att det skulle blir många null-värden med de vanliga lösningarna. För 1:1- och 1:N-samband blir primärnyckeln i mellantabellen inte sammansatt av primärnycklarna från båda de hopkopplade tabellerna.

Steg 5: Sambandstyper av högre grad än två

Trevägssamband, och samband av ännu högre grad, är det enklast att göra en mellantabell av. För ett många-till-många-till-många-samband så måste man ha mellantabellen, men ibland, till exempel för 1:1:1-samband, kan man klara sig utan en extra tabell. Precis när man kan, och inte kan, klara sig utan tabell lämnas som övning åt läsaren.

Ett ER-diagram med ett trevägssamband

Översätt alltså sambandstypen Sett med en egen tabell, som har en sammansatt primärnyckel bestående av primärnycklarna från de tre hopkopplade tabellerna:

Sett

Person Film Biograf
17 1 1
17 1 2
17 2 1
42 2 2
Person
Nummer Namn Telefon
17 Hjalmar 174590
4711 Hulda 019-94639
42 Hjalmar 070-7347013
  Film
Nummer Namn Kategori
1 Spindelmannen Superhjältar
2 Titanic Romantik
3 Exit wounds Åtgärdsfilm
  Biograf
Nummer Färg
1 Rigoletto
2 Filmstaden
3 Röda kvarn

Steg 6: Attribut på sambandstyper

Attribut på sambandstyper blir kolumner. För 1:1- och 1:N-sambandstyper i samma tabell som den med referensattributet, och för N:M-sambandstyper i den särskilda sambandstabellen.

Samma exempel på 1:N-samband som förut, men med ett attribut på sambandet:

En 1:N-sambandstyp med ett attribut

Vi översätter precis som vi gjorde förut, men lägger till kolumnen Inköpsår bredvid referensattributet Ägare:

Person
Nummer Namn Telefon
17 Hjalmar 174590
4711 Hulda 019-94639
42 Hjalmar 070-7347013
  Bil
Nummer Modell Ägare Inköpsår
RFN540 Renault Scénic 42 2000
SQL123 Volvo 245 42 1981
DBA456 Mercedes A-klass 4711 2002
ECA911 BMW Z3 null null

Samma exempel på N:M-samband som förut, men med ett attribut på sambandet:

En N:M-sambandstyp med ett attribut

Vi översätter precis som vi gjorde förut, men lägger till kolumnen Andel i tabellen Äger:

Person
Nummer Namn Telefon
17 Hjalmar 174590
4711 Hulda 019-94639
42 Hjalmar 070-7347013
  Äger
Person Hus Andel
17 1 100%
17 2 100%
17 3 30%
4711 3 70%
  Hus
Nummer Färg
1 Rött med vita knutar
2 Rött med vita knutar
3 Rött med vita knutar
4 Chockpistage

Steg 7: Svaga entitetstyper

Varje svag entitetstyp blir en tabell. Primärnyckeln består av den svaga entitetstypens partiella nyckel, kombinerad med den identifierande entitetstypens primärnyckel.

Exempel:

Ett ER-diagram med en svag entitetstyp

Lägenhet
Nummer Hyra
1 4500
2 2500
  Rum
Lägenhet Namn Golvyta
1 kök 14
1 badrum 5
1 sovrum 20
1 vardagsrum 20
2 kök 8
2 badrum 3
2 sovrum 12

Tabellen Rum har en primärnyckel som består av både Lägenhet och Namn. Dessutom är Lägenhet referensattribut till tabellen Lägenhet.

Steg 8: Sammansatta attribut

Sammansatta attribut behandlas som om de bara bestod av delarna.

Exempel:

Ett ER-diagram med ett sammansatt attribut

Person

Nummer Namn Riktnummer Lokalnummer
17 Hjalmar null 174590
4711 Hulda 019 94639
42 Hjalmar 070 7347013

Steg 9: Flervärda attribut

Varje flervärt attribut blir en egen tabell. Primärnyckeln består av entitetstypens primärnyckel, kombinerad med det flervärda attributet.

Exempel:

Ett ER-diagram med ett flervärt attribut

Person
Nummer Namn
17 Hjalmar
4711 Hulda
42 Hjalmar
  Telefonnummer
Person Telefonnummer
17 174590
17 260088
42 070-7347013
42 174590
4711 019-94639

Steg 10: Härledda attribut

Härledda attribut ignoreras.

Behövs det verkligen ett exempel på hur man struntar i ett attribut? Men okej då:

Ett ER-diagram med ett härlett attribut

Person
Nummer Namn BorI
17 Hjalmar 1
4711 Hulda 1
42 Hjalmar 3
  Hus
Nummer
1
2
3

Notera att jag snikade in ett exempel på ett N:1-samband här. Förut har vi bara sett 1:N-samband, men ett N:1-samband hanteras precis likadant, fast förstås spegelvänt. Dessutom ser vi att man kan ha en tabell som bara består av en enda kolumn. Det är inget konstigt med det.

Steg 11: Arv i EER-modellen

Arv i EER-modellen kan översättas till tabeller på flera olika sätt, men det som nästan alltid är bäst är att varje subklass får en egen tabell, som har samma primärnyckel som superklassen, plus subklassens extra kolumner. En entitetsinstans har en rad i alla tabellerna för de entitetstyper som den instansen tillhör.

Ett exempel med personer, som (förutom att de är personer) också kan vara studenter och lärare:

Ett EER-diagram med två subklasser

Varje entitetstyp blir en tabell:

Person
Nummer Namn
17 Hjalmar
4711 Hulda
42 Hjalmar
4712 Bengt
  Student
Nummer Medelbetyg
17 3.9
4711 3.2
  Lärare
Nummer
4711
4712

Förklaring:

Den förste Hjalmar (person 17) är student. Nykomlingen Bengt är lärare. Hulda är både student och lärare. Den andre Hjalmar (person 42) är varken lärare eller student, utan bara en person.

För att få fram all information om en viss entitetsinstans, till exempel Hulda, måste man alltså titta i flera olika tabeller.

Sambandstyper ärvs också, och de hanteras på samma sätt som attribut. Anta att personer kan bo i hus, och studenter kan läsa program:

Ett EER-diagram med två subklasser

När vi översätter till tabeller så bli sambandet Bor i ett referensattribut i tabellen Person, och sambandet Läser ett referensattribut i tabellen Student:

Person
Nummer Namn BorI
17 Hjalmar 1
4711 Hulda 1
42 Hjalmar 3
4712 Bengt 1
  Student
Nummer Medelbetyg Läser
17 3.9 A
4711 3.2 C
  Lärare
Nummer
4711
4712
Hus
Nummer
1
2
3
  Program
Kod Namn
A Arkitektprogrammet
B Bagarprogrammet
C Datavetenskapliga programmet

Vi ser till exempel att Hulda bor i hus nummer 1, och att hon läser Datavetenskapliga programmet.

Litteratur

En mer avancerad bok som bland annat tar upp mycket om hur man översätter datastrukturerna i ett objektorienterat program till tabeller för lagring i en relationsdatabas, med olika alternativ och deras fördelar och nackdelar:


Webbkursen om databaser av Thomas Padron-McCarthy.