Omslaget. Klicka här för att gå till bokens hemsida.

Databasteknik: Kodexempel ur avsnitt 20.6.1: C-program med ODBC-anrop (s 375-377)

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#if defined(_MSDOS) || defined(_WIN32)
#include <windows.h>
#endif
#include "sqlext.h"

int main(void) {
 SQLHENV eh; /* Environment handle */
 SQLHDBC ch; /* Connection handle */
 SQLHSTMT sh; /* Statement handle */

 if (SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV,
           SQL_NULL_HANDLE, &eh)
   != SQL_SUCCESS) {
  fprintf(stderr, "Kunde inte allokera "
      "en ODBC-omgivning.\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }

 if (SQLSetEnvAttr(eh,
          SQL_ATTR_ODBC_VERSION,
          (SQLPOINTER)SQL_OV_ODBC3,
          SQL_IS_INTEGER) != SQL_SUCCESS) {
  fprintf(stderr,
      "Kunde inte sätta ODBC-versionen.\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }

 if (SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, eh, &ch)
   != SQL_SUCCESS) {
  fprintf(stderr, "Kunde inte allokera "
      "ett anslutningsobjekt.\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }

 if (SQLConnect(ch, (SQLCHAR*)"min_nya_databas",
         SQL_NTS,
         (SQLCHAR*)"root", SQL_NTS,
         (SQLCHAR*)"SpGlk2Az", SQL_NTS)
   != SQL_SUCCESS) {
  fprintf(stderr, "Kunde inte ansluta "
      "till datakällan.\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }

 /* Allocate statement handle */
 if (SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, ch, &sh)
   != SQL_SUCCESS) {
  fprintf(stderr, "Kunde inte allokera "
      "ett statement handle.\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }

 if (SQLExecDirect(sh, (SQLCHAR*)
          "select Nummer, Namn, Telefon "
          "from Person", SQL_NTS)
   != SQL_SUCCESS) {
  fprintf(stderr, "Kunde inte köra frågan.\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }

 printf("Personer:\n");
 while (SQLFetch(sh) == SQL_SUCCESS) {
  SQLINTEGER number;
  SQLCHAR name[10 + 1];
  SQLCHAR phone[10 + 1];
  SQLINTEGER number_size, name_size, phone_size;

  SQLGetData(sh, 1, SQL_C_SLONG, &number,
        sizeof number, &number_size);
  SQLGetData(sh, 2, SQL_C_CHAR, name,
        sizeof name, &name_size);
  SQLGetData(sh, 3, SQL_C_CHAR, phone,
        sizeof phone, &phone_size);

  printf("Nummer %d, med namnet %s "
      " och telefonnummer %s.\n",
      (int)number, name, phone);
 } /* while rows in the result */

 SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, sh);
 SQLDisconnect(ch);
 SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, ch);
 SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, eh);

 return EXIT_SUCCESS;
} /* main */


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: boken@databasteknik.se)
Senaste ändring: 30 juli 2005